previous arrow
next arrow
Slider

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19

Nasza placówka realizuje grant pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny grantu: ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu Domu Pogodnej Jesieni

Wartość grantu wynosi: 25 420,05 zł

Okres realizacji grantu: od 01 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadanie grantowe współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  V Oś Priorytetowa – Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Zadanie grantowe jest realizowane przez  Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia.

Projekt „Sami-Dzielni! – RAZEM PRZECIW COVID-19”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line z rodziną i otoczeniem” w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni  w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi: 8 240 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 20.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Czytaj dalej →

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”


Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie kadry Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19,  w ramach projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główne grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:
1. Wypłacenie jednorazowej nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami;
2. Zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające przez okres 3 miesięcy;
3. Dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu.

Wartość grantu wynosi 179 700,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:   
1. Objęcie wsparciem w postaci nagród wypłaconych jednorazowo: 28 pracowników w łącznej kwocie 113 100,00 zł
2. Zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające na okres 3 miesięcy: 3 pracowników na łączną kwotę 32 400,00 zł
3. Wykonanie testów dotyczących zakażenia wirusem dla personelu: 45 osób na łączną kwotę 34 200,00 zł

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”

Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19,  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 32 419,29 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:   
1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
2. Doposażenie Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki  epidemią i jej skutkami.
3. Utworzenie 2 miejsc do odbywania noclegu/izolacji/kwarantanny dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.
 
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

KOMUNIKAT!

W związku z sytuacją epidemiczną, zwłaszcza z pojawieniem się dużych ognisk SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej w Małopolsce, zgodnie z rekomendacją Wojewody Małopolskiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności, w tym osób bliskim mieszkańcom domu i ich rodzin.

Jednocześnie informujemy, że placówka umożliwia kontakt z mieszkańcami poprzez telefony stacjonarny i komórkowy oraz aplikacje Skype i Messenger po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z koordynatorem.

Za kontakt rodzin i bliskich z mieszkańcami odpowiedzialni są opiekunowie pracujący w Domu Pogodnej Jesieni na każdej zmianie dziennej w godzinach od 9 do 18, a koordynatorem nadzorującym jest pani Katarzyna Walichowska – terapeuta zajęciowy.

Nr stacjonarny – 14 66 53 631 w. 16

Nr  komórkowy – 603 386 545

Rodziny i bliskich mieszkańców domu prosimy o wyrozumiałość.

Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie

                                                                     Ryszard Kuczyński