_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Miesiąc: październik 2020

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”


Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie kadry Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19,  w ramach projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główne grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:
1. Wypłacenie jednorazowej nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami;
2. Zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające przez okres 3 miesięcy;
3. Dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu.

Wartość grantu wynosi 179 700,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:   
1. Objęcie wsparciem w postaci nagród wypłaconych jednorazowo: 28 pracowników w łącznej kwocie 113 100,00 zł
2. Zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające na okres 3 miesięcy: 3 pracowników na łączną kwotę 32 400,00 zł
3. Wykonanie testów dotyczących zakażenia wirusem dla personelu: 45 osób na łączną kwotę 34 200,00 zł

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”

Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19,  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 32 419,29 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:   
1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
2. Doposażenie Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki  epidemią i jej skutkami.
3. Utworzenie 2 miejsc do odbywania noclegu/izolacji/kwarantanny dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.
 
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

KOMUNIKAT!

W związku z sytuacją epidemiczną, zwłaszcza z pojawieniem się dużych ognisk SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej w Małopolsce, zgodnie z rekomendacją Wojewody Małopolskiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności, w tym osób bliskim mieszkańcom domu i ich rodzin.

Jednocześnie informujemy, że placówka umożliwia kontakt z mieszkańcami poprzez telefony stacjonarny i komórkowy oraz aplikacje Skype i Messenger po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z koordynatorem.

Za kontakt rodzin i bliskich z mieszkańcami odpowiedzialni są opiekunowie pracujący w Domu Pogodnej Jesieni na każdej zmianie dziennej w godzinach od 9 do 18, a koordynatorem nadzorującym jest pani Katarzyna Walichowska – terapeuta zajęciowy.

Nr stacjonarny – 14 66 53 631 w. 16

Nr  komórkowy – 603 386 545

Rodziny i bliskich mieszkańców domu prosimy o wyrozumiałość.

Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie

                                                                     Ryszard Kuczyński

Archiwa: