_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”


Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie kadry Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19,  w ramach projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główne grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:
1. Wypłacenie jednorazowej nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami;
2. Zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające przez okres 3 miesięcy;
3. Dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu.

Wartość grantu wynosi 179 700,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

W wyniku realizacji grantu będzie możliwe:   
1. Objęcie wsparciem w postaci nagród wypłaconych jednorazowo: 28 pracowników w łącznej kwocie 113 100,00 zł
2. Zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające na okres 3 miesięcy: 3 pracowników na łączną kwotę 32 400,00 zł
3. Wykonanie testów dotyczących zakażenia wirusem dla personelu: 45 osób na łączną kwotę 34 200,00 zł

Projekt „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.