_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Pozostała działalność

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie obok prowadzenia Domu Pogodnej Jesieni oraz współpracy z niemiecką organizacją Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.v. prowadzi również inną działalność na rzecz potrzebujących. Do tej działalności należy zaliczyć między innymi:

AKCJA DOŻYWIANIA DZIECI

Nasza organizacja działa w środowisku wiejskim, gdzie bezrobocie sięga około 20 %. Codziennością są ubóstwo i patologie społeczne (alkoholizm, przemoc w rodzinie). Najbardziej bezbronnymi jednostkami są dzieci z takich rodzin, wstydzące się swojej biedy, często przychodzące do szkoły głodne. W związku z tym, że dużą grupę członków Towarzystwa stanowią nauczyciele, dostrzegając ten problem zainicjowali pomoc dla tych dzieci.

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie od 1996 roku prowadzi akcję dożywiania dzieci z rodzin patologicznych i ubogich w formie finansowania obiadów w stołówkach szkolnych. Na ten cel Towarzystwo przeznaczyło 41.944,17 złotych, co daje około 27 tysięcy obiadów. Źródłem finansowania tej akcji były i są między innymi dotacje z Fundacji Pomocy Społecznej S.O.S., ASB, darowizny celowe firm i osób prywatnych.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Samarytańskie Towarzystwo od 1996 roku prowadzi nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz potrzebujących. Działalność ta jest bardzo pomocna szczególnie dla uboższej części społeczności lokalnej.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ BEZROBOTNYCH

Od początku funkcjonowania kierownictwo Domu Pogodnej Jesieni współpracowało z Rejonowym Urzędem Pracy w Brzesku i Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie w zakresie zwalczania bezrobocia. 70 % obecnych pracowników Domu stanowią osoby skierowane przez Urzędy Pracy.

Korzystaliśmy z następujących aktywnych form zwalczania bezrobocia:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • aktywizacja zawodowa absolwentów,
  • staże.

W roku 2002 widząc potrzebę działalności na rzecz bezrobotnych Walne Zebranie członków Towarzystwa dokonało zmian w Statucie polegających na poszerzeniu celów statutowych Towarzystwa o działalność na rzecz bezrobotnych.

Samarytańskie Towarzystwo w drugim półroczu 2002 roku było realizatorem projektu „Opieka nad seniorami moją szansa wyjścia z kryzysu” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, finansowego ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego i Banku Światowego. Beneficjentami tego projektu było 5 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Zakliczyn, które zostały zatrudnione na okres 6 miesięcy na stanowisku opiekuna w Domu Pogodnej Jesieni.

W okresie od kwietnia do września 2003 roku Towarzystwo realizując projekt „Okresowe zatrudnienie w charakterze pokojowej w stacjonarnym domu opieki dla osób starych i przewlekle somatycznie chorych” stworzyło 5 nowych miejsc pracy dla kobiet z terenu powiatu tarnowskiego ziemskiego. Beneficjentki projektu były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pokojowej. Poprzez sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami Domu a także poprzez uczestniczenie w szeregu szkoleń o tematyce związanej z różnymi zagadnieniami z zakresu opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, opieki i pomocy społecznej, przygotowaniem do aktywnego poszukiwania pracy, zatrudnione kobiety nabyły nową wiedzę oraz umiejętności, co z pewnością poprawiło ich sytuację na rynku pracy. Półroczne zatrudnienie wpłynęło również na poprawę trudnej sytuacji materialnej beneficjentek.

Zgodnie z Umową zawartą na realizację projektu dwie beneficjentki zostały zatrudnione przez Towarzystwo na okres kolejnych 6 miesięcy na stanowisku pokojowej. Projekt ten finansowany był ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Banku Światowego.