_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Dom Pogodnej Jesieni

„Ludzie starzy są nośnikami ponadczasowych, uniwersalnych wartości, których nie można zagubić w szaleńczym pędzie ku nowoczesności (…)
Szacunek dla człowieka starego to szacunek dla samego siebie, to szacunek dla społeczeństwa, którego jest się obywatelem, to głębia człowieczeństwa.”

Elżbieta Trafiałek, Starzenie się i starość, Kielce 2006 r.

Dom Pogodnej Jesieni (DPJ) to stacjonarny dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, zapewniający całodobową opiekę mieszkańcom, których wiek, stan zdrowia i sprawność fizyczna wymagają stałej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.
Podmiotem prowadzącym DPJ jest Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie.
Dom został powołany 10 listopada 1994 r. Uchwałą Zarządu Samarytańskiego Towarzystwa i zaczął funkcjonować od 21 stycznia 1995 r.
Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez placówkę uwzględnia przestrzeganie
w szczególności wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańcom, biorąc pod uwagę stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

DPJ swą działalność opiera na statucie Samarytańskiego Towarzystwa (Rozdział II §10, p. 3), Regulaminie Organizacyjnym Domu i innych regulaminach regulujących funkcjonowanie placówki.

DPJ działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulującymi funkcjonowanie domów pomocy społecznej zawartymi w następujących aktach prawnych:
• Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
• Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Dnia 07 stycznia 2014 Wojewoda Małopolski Decyzją nr WP-III.9423.20.2013 zezwolił bezterminowo Samarytańskiemu Towarzystwu im. Jana Pawła II w Zakliczynie na prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych w budynku przy ul. Grabina 11.

Powyższą Decyzję Wojewoda wydał po spełnieniu przez placówkę wszystkich standardów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Po przeprowadzonej w latach 2000 – 2007 rozbudowie i modernizacji placówki, Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie dysponuje: 36 pokojami mieszkalnymi jedno, dwu i trzyosobowymi, w tym pokojami z łazienkami, gdzie w pokojach jednoosobowych powierzchnia mieszkalna nie jest mniejsza niż 9 m², a w dwu lub trzyosobowych na jednego mieszkańca przypada nie mniej niż 6 m² powierzchni mieszkalnej.

W domu znajdują się też następujące pomieszczenia ogólnodostępne: łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jadalnia, pokoje dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza przeznaczona dla mieszkańców, palarnia,sala do ćwiczeń i rehabilitacji, pomieszczenia do terapii zajęciowej, kaplica, gabinet medycznej pomocy doraźnej.

Dom wyposażony jest w system alarmowo-przeciwpożarowy i system przyzywowo – alarmowowy a klatki schodowe mają system oddymiający.

Budynek DPJ i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Budynek posiada trzy kondygnacje i wyposażony jest w dźwig osobowy (windę) dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek otoczony jest ogrodem, z którego korzystają mieszkańcy DPJ.

Pomieszczenia mieszkalne są wyposażone w odpowiednie meble.

Samarytańskie Towarzystwo posiada dwa samochody, z których korzystają mieszkańcy domu.
Są to:

Mikrobus 9-osobowy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
Samochód 5-osobowy do przewozu osób.

W DPJ funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego wchodzą pracownicy tzw. pierwszego kontaktu tj.: pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zespół terapeutyczno-opiekuńczy liczy nie mniej niż 0,6 wskaźnika zatrudnienia pracowników tego zespołu na jednego mieszkańca.

DPJ świadczy na rzecz swoich mieszkańców podstawowe usługi
1. W zakresie potrzeb bytowych, m.in.
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości.

2. Usługi opiekuńcze:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacja,

c) niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych.

3. Usługi wspomagające:
a) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców

c) umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) stymulowanie nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem pochodzenia mieszkańca oraz społecznością lokalną,
e) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zajęcia rehabilitacyjne i terapie zajęciową prowadzą specjaliści.
Opiekę duszpasterską nad mieszkańcami DPJ sprawują księża z parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Idziego Opata w Zakliczynie. W niedzielę i święta odprawiana jest msza święta w kaplicy znajdującej się w budynku DPJ.

Mieszkańcy Domu mają zapewnione wyżywienie przygotowywane na miejscu przez personel kuchenny, uwzględniające zalecane przez lekarzy diety.

Opiekę nad mieszkańcami DPJ wspomagają wolontariusze, którzy współdziałają wraz z pracownikami w tworzeniu miłej, ciepłej i rodzinnej atmosfery.