previous arrow
next arrow
Slider

Statut

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone
na podstawie Uchwały nr 6/2017
Walnego Zebrania
Samarytańskiego Towarzystwa
im. Jana Pawła II w Zakliczynie
z dn. 06.04.2017 roku

STATUT

SAMARYTAŃSKIEGO TOWARZYSTWA

IM. JANA PAWŁA II

W ZAKLICZYNIE

Rozdział I

P r z e p i s y   o g ó l n e

§1

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II działa jako stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą jest Zakliczyn.

§3

Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo współdziała z organami państwowymi i samorządowymi (również ich jednostkami organizacyjnymi), Kościołem oraz z polskimi i zagranicznymi organizacjami społecznymi w realizacji zadań zbieżnych z celami Towarzystwa.

§5

Towarzystwo używa jednej pieczęci:

1) „Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II, ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn Regon 850323162, NIP 869-12-13-279, tel./fax. (014) 66 53 631”

§6

Towarzystwo może ustanawiać i wprowadzać odznaki oraz legitymacje członkowskie na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§7

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Towarzystwo może korzystać z pracy wolontariuszy.
 2. Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy   podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 3. Towarzystwo prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, niebędącą działalnością gospodarczą w myśl odrębnych przepisów.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Towarzystwo, działalność ta może być wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego Towarzystwa nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Towarzystwa.
 4. Wszystkie dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego Towarzystwo przeznacza na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych oraz na działalność statutową. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Towarzystwo może przeznaczyć wyłącznie na działalność,
  o której mowa w ust. 2.
 5. Ze swojej działalności Towarzystwo sporządza roczne sprawozdanie merytoryczno-finansowe oraz podaje je do publicznej wiadomości
  w formie umożliwiającej zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Rozdział II

C e l e   i   ś r o d k i   d z i a ł a n i a

§8

Celem Towarzystwa jest działalność społecznie użyteczna, a w szczególności:

1) niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, chorym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi,

2) uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim odpowiedzialności
za innych,

3) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej
ze środowisk wiejskich,

4) wspomaganie samorządowych placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości edukacji na obszarach wiejskich,

5) wspieranie edukacji uzdolnionej i utalentowanej młodzieży wiejskiej,

6) aktywizowanie środowisk wiejskich i bezrobotnych poprzez uświadamianie potrzeby i organizowanie edukacji ustawicznej,

7) przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia pomocy,

9) propagowanie szeroko pojętej pomocy innym,

10) współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia
w zakresie niesienia pomocy innym,

11) rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami, w zakresie działalności statutowej,

12) udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1) prowadzenie działalności informacyjnej, udzielania pomocy i poradnictwa osobom, które tej pomocy potrzebują,

2) współpracę, wymianę doświadczeń i informacji z instytucjami państwowymi, samorządem terytorialnym i jego organami, organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, z którymi współdziałanie może się przyczynić do niesienia pomocy ludziom,

3) prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek całodobowej opieki, mieszkań chronionych oraz innych placówek, w tym dla ludzi starych, niepełnosprawnych, bezdomnych – na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

4) finansowanie stypendiów młodzieży szczególnie uzdolnionej
i utalentowanej z wiejskich rodzin niezamożnych,

5) realizowanie środowiskowych i prorodzinnych programów profilaktyczno–wychowawczych,

6) wspomaganie nowatorskich działań wiejskich placówek oświatowych związanych z podnoszeniem ich jakości pracy,

7) realizowanie programów aktywizacji środowisk szkolnych, stowarzyszeń rodziców oraz lokalnych społeczności wiejskich,

8) realizowanie programów oświatowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i promocji zdrowia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, promocji i ochrony praw dziecka oraz ucznia, a także edukacji: informatycznej, językowej, ekologicznej, kulturalnej, regionalnej, obywatelskiej i europejskiej, promujących aktywność oraz twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży,

9) realizowanie innowacyjnych programów wychowania do integracji europejskiej młodzieży ze środowisk wiejskich,

10) prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych dla potrzebujących lub włączanie się do akcji innych instytucji czy organizacji,

11) niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

12) świadczenie usług w zakresie specjalistycznego przewozu chorych,

13) promocję i organizację wolontariatu,

14) współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia,

15) prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych,

16) prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§9 a

Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w postaci:

1) Odpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:

a) pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską: prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek całodobowej opieki, mieszkań chronionych oraz innych placówek w tym dla ludzi starych, niepełnosprawnych, bezdomnych – na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

b) pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych: prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek całodobowej opieki, mieszkań chronionych oraz innych placówek w tym dla ludzi starych, niepełnosprawnych, bezdomnych – na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

c) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem: prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek całodobowej opieki, mieszkań chronionych oraz innych placówek, w tym dla ludzi starych, niepełnosprawnych, bezdomnych – na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

d) pozostałych pozaszkolnych formach edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych: realizowanie programów oświatowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i promocji zdrowia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, promocji i ochrony praw dziecka oraz ucznia, a także edukacji informatycznej, językowej, ekologicznej, kulturalnej, regionalnej, obywatelskiej i europejskiej, promujących aktywność oraz twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży,

e) działalności pogotowia ratunkowego: świadczenie usług w zakresie specjalistycznego przewozu chorych,

f) działalności wspomagającej edukację: prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych,

g) prowadzeniu szkół policealnych: prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych,

h) pozostałych pozaszkolnych formach edukacji gdzie indziej niesklasyfikowanych: prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych,

i) praktyce pielęgniarek i położonych: prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej – na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2) Nieodpłatnej działalności statutowej obejmującej:

a) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną: prowadzenie działalności informacyjnej, udzielanie pomocy i poradnictwa osobom, które tej pomocy potrzebują,

b) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną: współpraca, wymiana doświadczeń i informacji
z instytucjami państwowymi, samorządem terytorialnym i jego organami, organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, z którymi współdziałanie może się przyczynić do niesienia pomocy ludziom,

c) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną: finansowanie stypendiów młodzieży szczególnie uzdolnionej i utalentowanej z wiejskich rodzin niezamożnych,

d) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną: realizowanie środowiskowych i prorodzinnych programów profilaktyczno-wychowawczych,

e) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną: wspomaganie nowatorskich działań wiejskich placówek oświatowych związanych z podnoszeniem ich jakości pracy,

f) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną: realizowanie programów aktywizacji środowisk szkolnych, stowarzyszeń rodziców oraz lokalnych społeczności wiejskich,

g) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną: realizowanie innowacyjnych programów wychowania do integracji europejskiej młodzieży ze środowisk wiejskich,

h) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną: prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych dla potrzebujących lub włączanie się do akcji innych instytucji czy organizacji,

i) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną: niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

j) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną: promocja i organizacja wolontariatu,

k) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną: współpraca ze wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia.

 

Rozdział III

C z ł o n k o w i e,   i c h   p r a w a   i   o b o w i ą z k i

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

§11

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie, które pragną czynnie realizować cele Towarzystwa.

§12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa i deklarująca pomoc.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego władz Towarzystwa
  §13
 1. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom zasłużonym w pracy samarytańskiej, a także osobom cieszącym się wysokim autorytetem moralnym.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, lecz jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
 3. Pozbawienie Honorowego członkostwa następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu zawierający udokumentowane uzasadnienie.

§14

Członkowie przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu, zawierającej zobowiązanie do przestrzegania praw i obowiązków statutowych.

§15

Członek ma prawo do:

1)czynnego i biernego prawa wyborczego,

2)prawa do udziału w zebraniach, odczytach, imprezach, pracach i akcjach organizowanych przez Towarzystwo,

3)działania w sekcjach, kołach i zespołach roboczych – jeżeli takie powstaną,

4)noszenia odznak Towarzystwa.

§16

Członkowie zobowiązani są do:

1)przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Walnego Zebrania i władz Towarzystwa,

2)aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych,

3)opłacania składek członkowskich.

§17

Członkostwo w Towarzystwie wygasa w przypadku:

1)śmierci członka,

2)wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,

3)wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd w wypadku postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku.

§18

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV

W ł a d z e   T o w a r z y s t w a

§19

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1)Walne Zebranie,
  2)Zarząd Towarzystwa,
  3)Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz, określonych w ust.1 pkt 2 i 3, trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. W razie ustąpienia w trakcie kadencji członków Zarządu Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1.
 4. Członkowie wszystkich władz Towarzystwa pełnią funkcje społecznie z zastrzeżeniem ust 6 oraz § 37 ust 3.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.§20
 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie zwoływane, co najmniej raz w roku przez Prezesa na wniosek Zarządu lub 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)uchwalanie programów działania Towarzystwa,

2)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej
z działalności Zarządu,

3)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4)wybór i odwołanie Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2,

5)zatwierdzanie budżetu oraz sprawozdania merytorycznego i finansowego,

6)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,

7)uchwalanie wysokości składek członkowskich,

8)podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz w sprawie zbywania
i nabywania majątku nieruchomego, z zastrzeżeniem § 40 ust. 1 i 5,

9)nadawanie Członkostwa Honorowego lub jego pozbawianie na wniosek Zarządu,

10)podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych
i zagranicznych,

11)uchylanie uchwał Zarządu w przypadku ich sprzeczności z prawem lub postanowieniami statutu,

12)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w kwestii wykluczenia członków.

§22

 1. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
  a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
 2. Uchwały, o których mowa w ust.1, podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Każdorazowo Walne Zebranie wybiera przewodniczącego posiedzenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§23

W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa, tj.: zwyczajni, wspierający i honorowi.

§24

O terminie, miejscu i planowanym porządku Walnego Zebrania Prezes Towarzystwa zawiadamia pisemnie wszystkich członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§25

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej, Prezesa Towarzystwa lub 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych nadzwyczajne Walne Zebranie, w celu zorganizowania akcji humanitarnej, zwołuje się w trybie natychmiastowym, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od momentu ich wystąpienia.

§27

W okresie między Walnymi Zebraniami naczelną władzą Towarzystwa jest Zarząd, który kieruje jego pracami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

§28

 1. Zarząd Towarzystwa, w liczbie 5 – 7 osób, wybierany jest przez Walne Zebranie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.
 2. Prezes Towarzystwa jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 1. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz
  w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§29

Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Każdy członek Zarządu jest obowiązany brać udział
w jego pracach.

§30

Zarząd Towarzystwa obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego bądź zastępcę lub 1/3 członków Zarządu Towarzystwa
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§31

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§32

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§33

W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni członkowie Towarzystwa i osoby zaproszone przez Zarząd, a z urzędu przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji.

§34

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu
i uchwałami Walnego Zebrania,

2) prowadzenie rejestru członków Towarzystwa, ich przyjmowanie
i wykluczanie,

3) podejmowanie uchwał w sprawie: zwołania, trybu przeprowadzenia
i planowanego porządku posiedzenia Walnego Zebrania,

4) powoływanie i odwoływanie kierowników placówek wymienionych w § 9 pkt 3,

5) powoływanie komisji, zespołów i sekcji dla sprawnego działania Towarzystwa,

6) ustalanie budżetu, preliminarzy, generalne zarządzanie majątkiem,

7) podejmowanie decyzji w sprawie zbywania lub nabywania majątku określonego w § 39, z zastrzeżeniem § 21 pkt 8 oraz § 40 ust. 2 i 5,

8) podejmowanie decyzji w sferze cywilno-prawnej dotyczących spraw majątkowych,

9) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,

10) przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności przedkładanych Walnemu Zebraniu.

§35

 1. Do kompetencji Prezesa Towarzystwa należy:
  1) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zebrania na zasadach określonych odpowiednio w § 20 ust. 1 oraz § 25,
  2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  3) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
  4) przedstawianie projektu porządku posiedzenia Walnego Zebrania,
  5) przedstawianie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Zarządu,
  6) udzielanie upoważnień innym członkom Zarządu w sprawach określonych w pkt 1-5,
  7) przedkładanie Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu programów
  i kierunków działalności oraz rozwoju Towarzystwa,
 1. Prezes Towarzystwa w rozumieniu Kodeksu Pracy jest przełożonym służbowym wszystkich kierowników placówek wymienionych w § 9 pkt 3, pkt 15 i pkt 16.§ 36
 1. Organem kontrolnym Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 – 5 osób. Komisja spośród swego składu wybiera przewodniczącego.
 2. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
  1) nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu organem kontroli
  i w szczególności nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

  §37

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
  2) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z przeprowadzonych kontroli,
  3) ocena działalności Zarządu,
  4) ocena projektów budżetu i bilansów,
  5) wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  6) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania.
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 2. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rozdział V

S t r u k t u r a   T o w a r z y s t w a
§38

 1. Zarząd Towarzystwa może powołać sekcje, w której działają członkowie Towarzystwa.
 2. Sekcje działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Zarząd, który sprawuje nadzór nad ich pracą.

 

Rozdział VI

M a j ą t e k   T o w a r z y s t w a
§39

 1. Majątek Towarzystwa stanowią:
  1) nieruchomości,
  2) ruchomości,
  3) fundusze.
 1. Na fundusze składają się:
  1) składki członkowskie,
  3) dotacje,
  4) darowizny i zapisy,
  5) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,
  6) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  7) dochody z działalności gospodarczej, jeśli zostanie podjęta zgodnie z właściwymi przepisami prawa.§40
 1. Wszystkie umowy i zobowiązania majątkowe zawierane przez Towarzystwo wymagają uchwały Zarządu.
 2. Decyzja Zarządu o zbyciu majątku, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 1, wymaga akceptacji Walnego Zebrania w formie uchwały podjętej
  w trybie określonym w § 41.
 3. Na dokumentach składanych w sprawach, o których mowa w ust. 1, muszą być złożone dwa podpisy upoważnionych uchwałą Zarządu osób, którymi mogą być Prezes lub inni członkowie Zarządu.
 4. Do ważności innych pism wystarczy podpis Prezesa lub upoważnionej przez Zarząd osoby.
 5. Zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów
  lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
  po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

Z m i a n a   S t a t u t u   i   r o z w i ą z a n i e   T o w a r z y s t w a
§41

Uchwałę w sprawie zmian w statucie podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę w drugim terminie.

§42

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 2. Uchwałę, o której mowa w ust.1, można podjąć większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 50 % + 1 członków uprawnionych do głosowania.

  §43

Statut uchwalono dnia 06 kwietnia 2017 roku.