_DSC0559
a1
slide2
previous arrow
next arrow

Przetarg

Dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z dwoma miejscami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

Numer ogłoszenia: 54678 – 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Samarytańskie Towarzystwo im.Jana Pawła II , ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 66 53 631, faks 14 66 53 631.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.samarytanie.org.pl
4. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pozarządowa prowadząca dom pomocy społecznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z dwoma miejscami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

6. Rodzaj zamówienia: dostawy.

7. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu: samochodu osobowego 9-miejscowego (1+8) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z dwoma miejscami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, spełniającego wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn.zm.), a także spełniającego wszystkie wymagania opisane w pkt. 1.3 SIWZ:

PARAMETRY TECHNICZNE:
1. samochód osobowy 9-miejscowy (8+1), dodatkowo przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, fabrycznie nowy,
2. rok produkcji 2014,
3. długość całkowita min. 5300 mm,
4. szerokość całkowita min. 2200 mm z lusterkami,
5. wysokość całkowita min. 2300 mm,
6. rozstaw osi min. 3200 mm,
7. silnik diesel, spełniający normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6,
8. pojemność silnika min. 2000 cm3,
9. moc silnika min. 150 KM,
10. manualna skrzynia biegów (6 biegów + wsteczny),

NADWOZIE:
1. podwójne siedzenie obok kierowcy,
2. elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich,
3. centralny zamek zdalnie sterowany pilotem,
4. drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane z prawej strony,
5. drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z wycieraczkami,
6. ogrzewana szyba przednia,
7. ogrzewana szyba tylna,
8. lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,
9. szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej,
10. stopień przy prawych drzwiach bocznych, ułatwiający wsiadanie,
11. lakier metalizowany,
12. zabezpieczenie antykorozyjne nadkoli,

BEZPIECZEŃSTWO:
1. dwie poduszki powietrzne – dla kierowcy i pasażera,
2. czujnik parkowania w przednim i tylnym zderzaku,
3. światła przeciwmgielne z przodu,
4. światła do jazdy dziennej,
5. hamulce tarczowe przy wszystkich kołach,
6. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – typu ABS,
7. układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu – typu ESP,
8. wspomaganie układu kierowniczego,
9. tempomat z ogranicznikiem prędkości,
10. pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe na wszystkich siedzeniach,
11. komputer pokładowy z wyświetlaczem,

WYPOSAŻENIE:
1. immobiliser,
2. alarm z pilotem w kluczyku,
3. fotel kierowcy z regulacją wysokości, z podłokietnikiem, regulacją przesuwu i pochylenia oparcia, regulowany zagłówek,
4. regulowana kolumna kierownicy,
5. drugi rząd foteli: 3-osobowe, układ 2+1 (składane, wyjmowane i pochylane),
6. trzeci rząd siedzeń: 3-osobowe, układ 2+1 (składane, wyjmowane i pochylane), łatwe do demontażu w celu zamocowania 2 wózków inwalidzkich,
7. klimatyzacja (manualna lub automatyczna) z filtrem przeciwpyłkowym,
8. klimatyzacja tylna (w części pasażerskiej),
9. programowana nagrzewnica spalinowa,
10. fabrycznie montowany radioodtwarzacz CD z 6 głośnikami (w tym głośniki w części pasażerskiej),
11. oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,
12. koła na felgach aluminiowych 16 cali,
13. pełnowymiarowe koło zapasowe,
14. mocowanie dla dwóch wózków inwalidzkich (szyny podłogowe, komplet pasów do mocowania wózków),
15. najazdy dla wózków inwalidzkich,
16. zewnętrzne listwy ochronne,
17. wykładzina z tworzywa sztucznego w kabinie i części tylnej, antypoślizgowa,
18. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik,
19. hak holowniczy z gniazdem elektrycznym,

POZOSTAŁE:
odpowiedni dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,
UWAGA: nie dopuszcza się możliwości przystosowania samochodu dostawczego na samochód do przewozu osób.

2. gwarancja:
a) gwarancja mechaniczna – minimum 2 lata (bez limitu kilometrów),
b) powłoki lakiernicze – minimum 3 lata,
c) perforacja nadwozia – minimum 12 lat.

8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.
9. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
10. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
11. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.05.2014.

12. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

14. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia – wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ.

15. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia – wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ.

16. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia – wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ.

17. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia – wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ.

18. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia – wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ.

19. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
20. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
21. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
22. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

23. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Zamawiający wymaga przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

24. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
25. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

26. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.samarytanie.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II ul. Grabina 11 32-840 Zakliczyn.

27. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 12:00, miejsce: ul. Grabina 11 32-840 Zakliczyn.

28. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

29. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II.

30. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie